مفاهیم طرح لرزه ای برای معماران  از آنجا که کشور ایران در منطقه با لرزه خیزی زیاد واقع شده است، آگاهی و شناخت نسبت به این پدیده طب...