همه پروژه های گروه مهندسی فرسان بر روی نقشه

پروژه های گروه مهندسی فرسان در حوزه های زیر طبقه بندی شده و قابل بررسی و جستجو است.

۱٫ مشاوره و طراحی

۱٫۱٫ طراحی از ابتدا

۲٫۱٫ کنترل مظاعف

۳٫۱٫ اپتیمایز و بهینه سازی طراحی

۴٫۱٫ بهسازی و مقاومسازی

۲٫ مدیریت پروژه و اجرا

۳٫ طرح و ساخت

پراکندگی پروژه های گروه مهندسی فرسان در نقشه زیر مشخص شده است. با کلیک بر روی آیکون هر پروژه، مشخصات آن و صفحه مربوط به آن باز میشود.