جزئیات پروژه

توضیحات پروژه

اشتراک گذاری

مشاور سازنده این ساختمان (مهندس دانایی) پس از مشورت با دپارتمان سازه گروه مهندسی فرسان، امکان حذف یک ستون و ایجاد دهانه ۱۲ متری برای تامین پارکینگ را داشتند. از این روی ابتدا طرح سازه نخستین بررسی موشکافانه شد. سپس با مدلسازی و بررسی پایداری و ایمنی سازه در برابر بارهای وارده هم خواست کارفرمای محترم تامین شد و هم مدلسازی ویرایش و وزن اسکلت سازه آن بهینه گشت.

مشاهده بر روی نقشه