این ساختمان اسکلت فلزی داشته و برای بهینه شدن طرح از دو سیستم باربر جانبی قاب ساده ساختمانی به همراه مهاربند و قاب خمشی در راستای دیگر استفاده شده است و در مجموع وزنی در حدود ۶۲.۵ کیلوگرم بر متر مربع دارد.

مشاهده بر روی نقشه