جزئیات پروژه

توضیحات پروژه

اشتراک گذاری

پس از تایید نقشه و در حین ساخت، امکان افزایش ارتفاع برای مالک فراهم می­شود. از این روی با درخواست مالک به  دفتر مهندسی آراد و ارهان ممکن بودن این موضوع را خواستار می­شود. دکتر اشتری (عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان) طرح مقاومسازی این سازه بتنی را بر اساس استاندارد امریکایی ACI ارائه می­نمایند و از دپارتمان سازه گروه مهندسی فرسان درخواست تهیه یک نرم ­افزار برای کنترل طراحی با استفاده از استاندارهای داخلی مانند مبحث نهم مقررات ملی و استاندارد بتن ایران(آبا) را داشتند. از این روی یک نرم­ افزاری برای ایشان تهیه و راستی آزمایی شد و سپس طرح سازه مقاوم سازی شده بررسی و درستی در با استانداردهای داخلی نیز مطالعه گردید.

مشاهده بر روی نقشه