جزئیات پروژه

توضیحات پروژه

اشتراک گذاری

پس از تجربه موفق در اپتیمایز طرح سازه ساختمان خ ۲۳ام سعادت آباد، شرکت مهندسی آرک رسام از این مجموعه درخواست کنترل مضاعف و بررسی امکان اپتیمیاز طرح این ساختمان را داشتند. بررسی موشکافانه دپارتمان سازه فرسان مشخص شد که طرح از کفایت لازم برخوردار بوده و نیاز به اپتیمایز در طرح سازه نداشته و اپتیمایز در پروسه اجرا و مدیریت آن می بایست صورت گیرد. از این روی متره ای ریزبینانه بر مصالح سازه ای این ساختمان به تفکیک مصالح مصرفی، هر یک از المان های سازه ای و طبقات صورت گرفت و در اختیار وی قرارگرفت تا در زمان بندی مناسب نسبت به تهیه مصالح اقدام نماید.
مشاهده بر روی نقشه