جزئیات پروژه

توضیحات پروژه

اشتراک گذاری

کارفرمای محترم این پروژه(شرکت مهرازان طرح ایماژ (IDA)) کنترل مضاعف بر طرح سازه این ساختمان را از گروه مهندسی فرسان درخواست نمودند. پس از بررسی سازه و تهیه طرح و نقشه سازه اجرایی برای هماهنگی میان طرح معماری و سازه، نقشه های تاسیسات برقی و مکانیکی این ساختمان نیز توسط مهندس های تاسیسات این مجموعه انجام شد.

مشاهده بر روی نقشه