جزئیات پروژه

توضیحات پروژه

کارفرمای محترم این پروژه(شرکت مهرازان طرح ایماژ (IDA)) کنترل مضاعف بر طرح سازه این ساختمان را از گروه مهندسی فرسان درخواست نمودند. پس از بررسی سازه و تهیه طرح و نقشه سازه اجرایی برای هماهنگی میان طرح معماری و سازه، نقشه های تاسیسات برقی و مکانیکی این ساختمان نیز توسط مهندس های تاسیسات این مجموعه انجام شد.

مشاهده بر روی نقشه