• ساختمان خ ۲۳ام سعادت آباد

جزئیات پروژه

توضیحات پروژه

اشتراک گذاری

ساختمان خ ۲۳ام سعادت آباد

کارفرمای محترم این ساختمان (شرکت مهندسی آرک رسام) از تیم فنی گروه مهندسی فرسان درخواست کنترل مضاعف و بهینه سازی طراحی و نقشه های سازه این ساختمان را داشتند. از این روی، تیم فنی شرکت فرسان با بررسی موشکافانه و حرفه ای بر مدلسازی، بارگذاری و بندهای استاندارد مقررات ملی، ابتدا سلامت و درستی مدلسازی را بررسی نموده و در قالب یک پیشنهاد امکان اپتیمایز طراحی سازه را به کارفرما پیشنهاد نمود. این پیشنهاد که در ابتدا در حدود ۱۰% اپتیمایز فنی سازه بود مورد استقبال کارفرما واقع گردید. در ادامه با بررسی های نهایی به گونه ای که اصول پایداری و لرزه ای سازه برقرار بوده و طرح قابل دفاع در نظام مهندسی استان تهران باشد تهیه و برآورد اقتصادی گردید.

در این راستا، مدلسازی و بارگذاری بازنگری شد و با استفاده از نکات فنی موجود در استاندارد لرزه ای و طراحی، ابعاد ۱۹ ستون از ۲۳ ستون موجود کمینه ۵ سانتیمتر و بیشینه ۱۰ سانتیمتر کاهش یافت. تعداد تیپ ستونها از ۲۱ تیپ به ۲۰ تیپ کاهش یافت. این کاهش هم منجر به افزایش فضای مفید معماریnem شده و هم روش اجرا را نیز بهبود می بخشد. در ضمن میزان آرماتور مصرفی در مجموع اجزای سازه ای (فونداسیون، دیوار حائل، ستون و تیر) به میزان حدود ۳۰ تن (برابر با ۱۰% تناژ طرح اولیه سازه) کاهش یافت. این میزان کاهش به تفکیک شامل ۱۳% در دیوار حائل، ۴% در ستون ها و ۱۵% در تیرها بوده است). برآورد ریالی انجام شده در میزان کاهش ابعاد ستونها و همچنین میزان آرماتور مصرفی، در حدود ۸۰ میلیون تومان صرفه جویی ناخالص اقتصادی و حدود ۶۰ میلیون تومان صرفه جویی خالص برای کارفرما به ارمغان آمد.

مشاهده بر روی نقشه