by admin

همه پروژه های گروه مهندسی فرسان بر روی نقشه

پروژه های گروه مهندسی فرسان در حوزه های زیر طبقه بندی شده و قابل بررسی و جستجو است.

1. مشاوره و طراحی

1.1. طراحی از ابتدا

2.1. کنترل مظاعف

3.1. اپتیمایز و بهینه سازی طراحی

4.1. بهسازی و مقاومسازی

2. مدیریت پروژه و اجرا

3. طرح و ساخت

پراکندگی پروژه های گروه مهندسی فرسان در نقشه زیر مشخص شده است. با کلیک بر روی آیکون هر پروژه، مشخصات آن و صفحه مربوط به آن باز میشود.