همه پروژه های گروه مهندسی فرسان بر روی نقشه

پروژه های گروه مهندسی فرسان در حوزه های زیر طبقه بندی شده و قابل بررسی و جستجو است.

۱. مشاوره و طراحی

۱.۱. طراحی از ابتدا

۲.۱. کنترل مظاعف

۳.۱. اپتیمایز و بهینه سازی طراحی

۴.۱. بهسازی و مقاومسازی

۲. مدیریت پروژه و اجرا

۳. طرح و ساخت

پراکندگی پروژه های گروه مهندسی فرسان در نقشه زیر مشخص شده است. با کلیک بر روی آیکون هر پروژه، مشخصات آن و صفحه مربوط به آن باز میشود.