by admin

کارگاه کاربردی مدلسازی و طراحی دکلهای مخابراتی با استفاده از نرم افزار RISATower

در این کارگاه خواهید آموخت:

  • انواع دکلهای مخابراتی
  • انواع آنتن ها
  • استانداردهای بارگذاری و طراحی (استاندارد EIA/TIA)
  • آشنایی با محیط نرم افزار RISATower
  • مدلسازی یک دکل خود ایستا و یک دکل مهاری
  • خروجی گرفتن و بررسی خروجی ها