شرکت نرم افزاری ریسا (RISA)

شرکت نرم افزاری ریسا (RISA)

شرکت توسعه نرم افزاری ریسا (RISA) که با نام تجاری RISA Tech Inc. از سال