نرم افزار (افزونه) کنترل برش چشمه اتصال توسط ایتبس

نرم افزار (افزونه) کنترل برش چشمه اتصال توسط ایتبس

این برنامه به منظور کنترل برش چشمه اتصال سازه بتنی مطابق با مبحث نهم ویرایش