نرم افزار ریساتاور (RISATower)

نرم افزار ریساتاور (RISATower)

نرم افزار ریساتاور (RISATower) که جزو نرم افزارهای زیر مجموعه شرکت ریسا (RISA) است، بصورت

شرکت نرم افزاری ریسا (RISA)

شرکت نرم افزاری ریسا (RISA)

شرکت توسعه نرم افزاری ریسا (RISA) که با نام تجاری RISA Tech Inc. از سال