مهندس هادی گنجی

مهندس هادی گنجی

مدیریت دپارتمان مدیریت پروژه و اجرا

مدیریت دپارتمان مدیریت پروژه و اجرا
کارشناس ارشد مدیریت ساخت
h.ganji@farsangroup.com
۰۹۱۲-۵۳۶۰۱۶۳